drsevilayzorlu@gmail.com
TEL : 0242 316 98 99
Cetad Antalya Bölge Temsilcisi
ANTİDEPRESAN
PAROKSETİN

Amerika’da 1993’ten beri piyasadadır. Majör depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, genelleşmiş anksiyete bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu ve PTSB’da FDA onayı almıştır. Yavaş salınımlı formu yakın zamanda Amerika’da kullanılmaya başlanmış ve majör depresyon, panik bozukluk, sosyal kaygı bozukluğu ve adet öncesi sendromunda FDA onayı almıştır.

FARMAKOLOJİK ETKİLERİ

Yiyecekler emilimini etkilemez. 5,2 saat sonra maksimum kan düzeyine ulaşır. %95 oranında proteine bağlanır. 5-10 günde plazma düzeyi dengeye ulaşır.

CYP 2D6’yı doyurduğu için nonlineer farmakokinetiğe sahiptir. Yaşlılarda kan düzeyi %70-80 oranında fazladır. Orta düzeyde böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda plazma konsantrasyonu 2 kat artar. Bu guruplarda daha düşük dozlarda başlanıp, daha yavaş arttırılmalıdır.

Muskarinik kolinerjik reseptörlere afinitesi bazı hastalarda ağız kuruluğu, konstipasyon, bulanık görme veya idrar varmış hissine sebep olur. Bu etkinliği amitriptilinin 1/15’i kadardır.

KLİNİK ÇALIŞMALAR

Onay aldığı bozuklukların yanında bipolar afektif bozukluğun depresyon fazında, patolojik kumar oynamada, majör depresyonu olan ergenlerde, depresyona girmiş interferon x terapisi gören hastalarda, post menapozal ateş basmalarında ve erken boşalmada da kullanımıyla ilgili çalışmalar vardır.

ORGANLARA ETKİSİ

%25 hastada dozla ilişkili bulantı olur ve yemekle beraber alınınca azalır. Alkol metabolizmasını etkilemez. 104 hastalık bir çalışmada 3 hastanın karaciğer enzimleri yükselmiş, 2 hasta çalışmadan çıkmış birinin düzeyleri normale dönmüştür.

Sedasyonu fazlaysa gece, uykusuzluk yapıyorsa sabah verilebilir. Unipolar hastaların %1”inde mani veya hipomani yapar. 1627 MD, PD, SKB ve PMDD hastasında mani görülmemiştir. Bu hasta gurubunun 1 tanesinde nöbet görülmüştür (%0,1).

MD, PD, SKB, PMDD Hastaların yaklaşık %10’u yan etkiler yüzünden tedaviyi bırakır. MD hastalarda baş ağrısı, asteni, bulantı, ishal, ağız kuruluğu, kabızlık, kadın genital yan etkileri %10’dan fazla görülür. Yaşlı MD’lularda bunların yanında azalmış iştah, somnolans ve terleme de sıktır.

PB hastalarında asteni, bulantı, ağız kuruluğu, insomnia, somnolans, anormal ejakulasyon ve impotans %10-25 oranında, SKB hastalarında baş ağrısı, asteni, bulantı, insomnia ve somnolans %9-25 oranında görülür.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Fenobarbital ve fenitoin kullananlarda paroksetin yarı ömrü %35 oranında uzar. TSA, fluoksetin, fenotiazin, risperidon ve Tip 1 C antiaritmik metoprolol, propranolol, timolol) alanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Proteine sıkı bağlandığından warfarinle etkileşir. Ve protrombin zamanı değişmese de kanamaya eğilim olur.

Teofilin düzeyini arttırır.

DOZ AŞIMI

342 hasta olan 48’i ölümle sonuçlanmıştır. Bunların 17’si sadece paroksetin almıştır.

KLİNİK KULLANIMI

PB’de 10 mg/gün diğer hastalarda 20 mg / gün’le başlanır. Yaşlılarda da 10 mg/gün başlamak gerekir. OKB’deki hedef doz 40 mg/ gündür, 40-60 mg/gün kullanılabilir.

2-3 haftada 10 mg azaltarak bıraktırılmalıdır. Paroksetini bırakması çok sorun olan hastaların tedavisine 2 hafta süreyle fluoksetin eklemek kesilme belirtilerini hafifletebilir.& CA. Her hakkı saklıdır.