drsevilayzorlu@gmail.com
TEL : 0242 316 98 99
Cetad Antalya Bölge Temsilcisi
ANTİDEPRESAN
FLUVOKSAMİN

FLUVOKSAMİN

 

FARMAKOLOJİK ETKİLERİ

Oral alımla biyoyararlanımı %53’tür. Emilimi beslenmeden etkilenmez. Alımda 3-8 saat sonra maksimum plazma düzeyine ulaşır. %80’i proteine, özellikle de albumine bağlanır. Süte geçişi araştırılmamıştır.

Karaciğerde oksidatif demetilasyon ve deaminasyonla metabolize olur. Nonlineer farmakokinetiği vardır, dozu arttırıldığı kandaki miktarı beklenenden daha çok artar. 10 günlük kullanımdan sonra 100 mg alanlarda kandaki miktarı 88 mg/ml, 200 mg alanlarda 283 mg/ml, 300 mg alanlarda 546 mg/ml.’dir.100 mg alanlarda yarı ömrü 15,6 saattir. Denge düzeyine 1 haftada ulaşır.

50 mg/gün alan gençlerde yaralanma ömrü 13,6 saatken, yaşlılarda 17,4 saatken 100 g gün alanlarda 15,6 ve 25,9 saattir. 200 mg/gün alan çocuklarda ergenlerden 2-3 kat fazla kan düzeyi oluşur. Ergenler erişkinlere daha yakın farmakokinetiğe sahiptir.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu fluvoksamin klirensini %30 azaltır.

KLİNİK ÇALIŞMALAR

Çocuklarda (50-200 mg/gün) ve erişkinlerde (100-300 mg/gün) obsesif kompulsif bozukluktaki etkinliği kanıtlanmıştır. Major depresyonda (MD), panik bozuklukta (PB) ve sosyal kaygı bozukluğunda (SKB) kullanılmaktadır. Vücut dismorfik bozukluğunda (VDB), çocuklardaki anksiyete bozukluklarında, şizofrenlerin negatif semptomların tedavisinde ve sınır kişilik bozukluğunda da denenmiş ve olumlu sonuç alınmıştır.

ORGANLARA ETKİLERİ

Obsesif kompulsif bozukluk ve majör depresyon hastalarında %40 oranında bulantı yapar. Diyare ve konstipasyon yapma sıklığı diğer serotonin geri alım inhibitörlerinden azdır. Somnolans, insomnia, sinirlilik, baş ağrısı, baş dönmesi, tremor ve kaygı en sık karşılaşılan MSS yan etkileridir. Depresyon hastalarının %1’inde, çocuk OKB hastalarının %4’ünde hipomani veya mani yapar. % 0,2 oranında epileptik nöbet görülmüştür.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Proteine orta şiddette bağlandığından sıkı bağlanan ilaçları çok etkilemez.

CYP 3A4 tarafından metabolize edilen tioridazin, pimozit, terfenadin, astemizol ve sisapritle kullanımı kontrendikedir. Tioridazin ve iki aktif metabolitini, mezoridazin ve sulforidazini 3 kat arttırır. Bu etkileşim QTc aralığını uzatarak ağır ventriküler aritmi ve ani ölüm yapabilir.

Hepatik oksidasyonla metabolize olan alprazolam, midazolam ve triazolam gibi benzodiazepinlerin klirensini azaltır. Alprazolamın klirensini %50 azaltarak psikomotor performansı ve hafızayı bozar. Diazepamla beraber kullanımı uygun değildir, çünkü diazepam klirensini %65 aktif metaboliti N-desmetil diazepam klirensini çok yüksek oranda azaltır.

Warfarinle beraber kullanılırsa warfarin plazma konsantrasyonunu arttırır. Protrombin zaman takip edilmelidir.

Beraber kullanılınca karbamazepin ve klozapin düzeylerini arttırarak yan etkilerini çoğaltır. Lityumla beraber alınınca epileptik nöbete sebep olabildiği rapor edilmiştir. Triptofonla beraberliğinde fluvoksaminin serotonerjik etkisi artar.

Trisiklik antidepresanların, takrinin, propranolol ve metoprololün plazma seviyelerini birkaç kat arttırır. Atenololde değişiklik görülmez.

Teofilin kullananlarda klirensini normalin 1/3 üne düşürdüğünden teofilin dozu da 1/3’e düşülmelidir. Fluvoksamin kullanırken teofilin eklendiğinde fluvoksamin dozunun değiştirilmesi gerekmez. Sigara içenlerde fluvoksamin metabolizması %25 oranında artar.

DİĞER YAN ETKİLER

Sağlıklılarda solunum sistemini etkilemezken 1/100 oranında öksürük ve sinüzit yapabilir. 1/100 oranında hiper/hipotansiyon, senkop ve taşikardi görülür, kırıklık hissi, ödem, kilo artışı, kilo kaybı, amnezi, apati, hiperkinezi, hipokinezi, miyoklonus, psikotik reaksiyon ve enzim yüksekliği yapar.

Karsinojenik ve mutajenik değildir, üremeyi (2 kat İÖMD almış sıçanlarda) etkilemez. Doğum öncesinde kullanılan sıçanlarda yavru ölümlerinde artma ve düşük doğum ağırlıklı yavrular gözlenmiştir.

DOZ AŞIMI

462 aşırı doz almış vakanın 44’ü ölmüştür. Ölmeyen 373 kişi tamamen iyileşmiş, 4 tanesinde kalıcı midriasis, yürüme bozukluğu, böbrek komplikasyonları ve barsakta kanama şeklinde şekiller yan etkiler oluşmuştur. 1400 mg.da bile ölüm oluşturabilir.& CA. Her hakkı saklıdır.